Home » Slavení svátostí a svátostin

Slavení svátostí a svátostin

Uvedení do křesťanského života

Křest dospělých: Dospělí, kteří začali objevovat dar víry v Pána Ježíše a chtějí vstoupit do společenství katolické církve, se s duchovním správcem domluví na konkrétní podobě uvedení do křesťanského života (katechumenát).

Křest dětí: Křtít děti je možné jen tehdy, jestliže existuje oprávněná záruka, že je budou rodiče vychovávat k přijetí víry a k životu ve společenství církve (k tomu se také rodiče při křtu před Bohem a církví zavazují). Rodiče, kteří chtějí požádat o křest svého dítěte, kontaktují duchovního správce v místě svého bydliště a dohodnou se na přípravě.

Příprava dětí a jejich rodičů na první přijetí sv. smíření a eucharistie

Každoročně ji duchovní správce nabízí (adresně) těm dětem, které se účastní života církve (pravidelné slavení mše sv. v neděli a v zasvěcené svátky), vzdělávají se ve víře (aspoň třetím rokem účast na výuce náboženství) a vykazují známky života odpovídajícího poselství evangelia.

Biřmování

Příprava na tuto svátost (jejíž přijetí je podle ustanovení ČBK možné od 14 let věku) trvá cca. jeden školní rok a koná se vždy po několika letech.

Církevní sňatek

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, se v dostatečném předstihu (min. 3 měsíce) dohodnou s duchovním správcem na termínu uzavření sňatku a na absolvování předepsané přípravy (kurz přípravy snoubenců – viz www.crsp.cz nebo www.svatyjakubbrno.wz.cz.

Církevní sňatek by měli uzavřít také ti katoličtí křesťané, kteří žijí v manželství uzavřeném pouze před státními orgány. V případě pochybností, zda v určité konkrétní osobní situaci můžete či nemůžete uzavřít církevní sňatek, se informujte u duchovního správce.high quality YRCX Vapes could possibly meet the needs of engineering, sports and so business.replicawomenswatch.com rolex signifies that 21st century geneva loft faconnier watchmaking energy.

Katolický pohřeb 

Zajišťujete-li pohřeb katolického křesťana vypravovaný z kostela v Modřicích či Přízřenicích (ať už do země nebo formou rozloučení před kremací), obraťte se na farní kancelář (viz kontakty) nebo přímo na pohřební službu, která tento pohřeb zajišťuje. Průběh obřadu bude upřesněn při osobním setkání s duchovním správcem.

 

Úmysly mší sv.

Zápis úmyslů mší svatých se provádí v sakristii (Modřice i Přízřenice) vždy po skončení mše svaté. Zapisují se termíny na aktuální čtvrtletí s tím, že uzávěrka je vždy v polovině předchozího měsíce (např. úmysly na únor lze zapisovat přibližně do 15. ledna). Termín mší sv. na poděkování při významných životních výročích nebo výročích sňatku a při prvním výročí úmrtí a pohřbu našich zemřelých bratří a sester ve víře si, prosím, domluvte osobně s knězem.

Mešní stipendium (tzn. dobrovolný finanční dar pro kněze, který na váš úmysl sloužil mši sv.) se přijímá až po odsloužení této bohoslužby. Předáváte jej osobně knězi, který tuto bohoslužbu celebroval.

Socha sv. Floriána na náměstí